Skip Navigation Links

Vedtægter for Aarup Badmintonklub

§1 Navn:

Foreningens navn er Aarup Badmintonklub. Foreningen er hjemmehørende i Assens Kommune. Foreningen skal være medlem af DGI

§2: Formål:

Foreningens formål er at samle børn og unge under 25 samt øvrige aktive til badmintonspil i Aarup Fritidscenter. Foreningen driver også baneudlejning til medlemmerne: motionsbadminton. Foreningsarbejdet skal give de bedst mulige forhold at udøve badminton under.

§3Medlemsskab:

Foreningen har en registreret medlemskreds og optager såvel aktive som passive medlemmer. Indmeldelse sker ved henvendelse til klubben. Medlemskabet udløber automatisk hvis det ikke fornys ved indbetaling til klubben den efterfølgende sæson. Ved foreningsrelaterede uenigheder har alle medlemmer ret til at få bestyrelsen til at behandle deres sag, på næstkommende bestyrelsesmøde.

§4 Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 til 7 personer over 18 år, der konstituerer sig selv med formand, ungdomsformand, motionistformand, kasserer og sekretær, senest 14 dage efter ordinær generalforsamling. Bestyrelsen nedsætter ad-hoc udvalg efter behov. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og 3-4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

§5 Regnskab og kontingent:

Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren fører regnskabet og forelægger dette på generalforsamlingen efter at det er godkendt af den samlede bestyrelse samt forsynet med revisionspåtegning. Bestyrelsen fastsætter kontingentet før hver sæson under hensyn til budgettet. Restancer over 3 måneder medfører udelukkelse af foreningen. Udelukkede medlemmer kan får deres sag behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde eller på generalforsamlingen.

§6 Revision:

Foreningens regnskab revideres af en revisor valgt for 1 år ad gangen på generalforsamlingen.

§7 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved offentligt opslag.

Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

 

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 100 timer før generalforsamlingen.

§8 Afstemning:

Den valgte dirigent leder generalforsamlingen. Ved afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem ønsker det. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. En ikke tilstedeværende person kan vælges såfremt vedkommende har givet sit tilsagn til sit kandidatur til en post. Stemmeret har medlemmer af foreningen. Ungdomsmedlemmer der ikke er myndige kan udøve deres stemme gennem en forældre/værge pr medlem. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§9 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med to ugers varsel. Der skal indkaldes senest 1 måned efter at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker dette.

§10 Vedtægtsændringer:

Ændring af disse kan ske på en generalforsamling såfremt det er opført på dagsordenen. Forslaget til vedtægtsændringer skal forkastes hvis mindst 1/3 af de afgivne stemmer er imod forslaget.

§11 Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 5/6 af medlemmerne stemmer for. Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling inden for en måned. På denne anden ekstraordinære generalforsamling følges reglerne om beslutningsdygtighed de i §10 opstillede kriterier for vedtægtsændringer. Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler gå til ungdomsarbejdet i Aarup Boldklub.

Seneste nyheder

Kalender

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed turpis vehicula leo aliquam ullamcorper semper vitae odio.

Vores sponsorer